Login

למידת עומק של הסוגיה

למידת עומק של הסוגיה

עליכם ללמוד לעומק את כל הנושא/הסוגיא המסויימת לפי דפי הספר בהנחיות שניתנו לכם

ניסוח שאלות:

ניסוח שאלות:

על הקבוצה לנסח שאלות הדורשות ממי שישיב לכם  ללמוד ולהבין היטב את כל הנושא. נסו לשאול שאלות מעניינות המשלבות מרכיבים שונים של הנושא.
(שימו לב כי עיקר הציון הוא דווקא על ניסוח השאלות).
השאלות צריכות לכסות את כל הנושא ברמה מעמיקה.
מובן שאין להעתיק שאלות מהספר אבל אפשר ללמוד מהשאלות בספר עיקר וטפל
ולקבל מהן רעיונות והשראה לשאלות חדשות.

חלקו את הנושא ל-5 נושאים בערך, והכניסו את השאלות של כל תת נושא לפוסט (עמדה) נפרד, שיהיו בדיון כ-5 פוסטים

כתיבת תגובות לשאלות

כתיבת תגובות לשאלות

כנסו לכל הסוגיות האחרות של קבוצות ב’ (חוץ מהסוגיה שלכם) והגיבו על השאלות או התשובות (אם מישהו הקדים אתכם כבר וענה) שכתבו.

 

ההתייחסות הנדרשת מכם: תהיה באחת מהאפשרויות הבאות:

  1. אם הגעתם לסוגיה שיש בה רק שאלות :
    אם נכנסתם לסוגיא של חבריכם כדי לענות על השאלות – אנא ענו על השאלות
  2. אם הגעתם לסוגיה שבה כבר קבוצה אחרת כתבה תשובה :
    אם נכנסתם לסוגיא של חבריכם , וגילתם שקבוצה אחת הקדימה אתכם ו כבר ענתה על השאלות ,
    אתם לא עונים שוב על השאלות אלא קוראים את התשובות שענו בקבוצה הקודמת
    ונותנים על התשובות הללו  משוב – מוסיפים הסברים, נותנים דוגמה, שואלים שאלות על ההסבר ומנסים לתת פתרון, מתקנים או מדייקים את הדברים.

כל תשובה/תגובה צריכה להיות רצינית ומשמעותית המראה הבנה טובה.

 

שלב א’ – למידה לעומק: כל קבוצה לומדת לעומק את כל נושא הפרק שלה.

שלב  ב’ – ניסוח שאלות:  על הקבוצה לנסח שאלות הדורשות מהמשיב לימוד והבנה טובה של הנושא.
נסו לשאול שאלות מעניינות המשלבות מרכיבים שונים, כך שיכסו את הנושא ברמה מעמיקה. שימו לב כי עיקר הציון הוא דווקא על ניסוח השאלות.
אין להעתיק שאלות מהספר אך ניתן ללמוד מהשאלות בספר מה עיקר ומה טפל ולקבל מהן רעיונות והשראה אשר באמצעותן יש לשאלות חדשות.
חלקו את הנושא הכולל לכ-5 תתי נושאים והכניסו את שאלות אשר ניסחתם עבור כל תת נושא לפוסט (עמדה) נפרד, כך שיהיו בדיון כ-5 פוסטים.

שלב ג’ – תשובות לשאלות: על כל קבוצה לענות על שאלות קבוצות אחרות כפי שמופיע בדף ההנחיות.